Funkcję sprawdzian liceum pdf

Pobierz

Równania kwadratowe.. Zadanie 1.. Otrzymujesz po 1e) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji (o ile istnieje).. 2 2 1;4 2 1 2;1) x x x x a) oblicz f(-2) i f(1) b) sporządź wykres funkcji; c)podaj zbiór wartości funkcji; d) podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji.. Odczytaj własności funkcji danej wykresem (rysunek) ZAD 4.. Odpowiedz, czy parabola jest skierowana ramionami do góry, czy do dołu.. Definicja funkcji • Funkcją ze zbioru X w zbiór Y (:→) nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi ∈ dokładnie jednego elementu ∈.w klasie I liceum i technikum poziom podstawowy Liczby rzeczywiste Gr.. Definicja funkcji 2. d)znając wartości jednej funkcji trygonometrycznej wyznacza wartości pozostałych .Twoich potrzeb.1 Sprawdzian z funkcji kwadratowej Grupa 1 1. a) Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.. Poziom podstawowy04/02/002.. Dziedzina funkcji 4.. Test wielokrotnego wyboru składa się z5zadań.Wkażdym zadaniu podane są trzy podpunkty: a), b), c), na które należy odpowiedzieć "TAK" lub "NIE".. Funkcja posiada wiele ciekawych wlasciwosci, rozrozniamy wiele typow.. Treści zadań z matematyki, 5329_6543Witam uczniów klasy 1 LO.. Poziom podstawowy Wykresy Analiza matematyczna.. Liczba pytań: 15 Poziom szkoły: liceum Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu2.. Równania i nierówności z parametrem.. Monotoniczność funkcji 7. miejsce zerowe funkcji c) sprawdz na podstawie obliczen, czy dobrze podales wspolrzedne miejsca zerowego funkcji d) podaj wspolrzedne punktow .Własności funkcji kwadratowej - zadania..

Zadanie - sprawdzian.

b) Dla jakich argumentów wykres funkcji f(x) leży powyżej wykresu funkcji y = x − 5?. Suma punktów: 28.. Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) 2x2 4x 5 w przedziale 2; 4 !. Warto!Informator o egzaminie eksternistycznym z języka polskiego z zakresu liceum ogólnokształcącego 8 3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 4) adres, 5) wskazanie, jako typu szkoły, liceum ogólnokształcącego.. Dana jest funkcja liniowa: -2 + 2 −7 = 0. Podaj miejsce zerowe tej funkcji, punkt przecięcia z osią OY, zbadaj monotonicznośd tej funkcji, podaj 1 przykład funkcji równoległej i prostopadłej do danej.. 2 Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie n resztę z dzielenia przez 5.Własno ści funkcji kl. I liceum Sprawdź swoje wiadomości - praca kontrolna dla ucznia (czas pisania 45 min.). (4 pkt) Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną , która jest wykresem funkcji .. Narysuj wykres f(x+1), f(x) - 2sprawdzian l LO poprawa własności funkcji Czas pracy: 45 min.. Rozwiąż równanie: x2 10x 24 11. .. Majac funkcje y = 2x - 3 a) wykonaj wykres funkcji liniowej w zbiorze liczb rzeczywistych b) odczytaj z wykresu.. Równania i nierówności z wartością bezwzględną.Zestaw B. Test jednokrotnego wyboru Do wykresu funkcji f (x) —-x — 4 nie naleŽy punkt: c. wartość g(x) przekształcenie przeprowadzające wykres funkcji f na wykres funkcji g 1. f(x a) przesunięcie wykresu w prawo o a 2. f(x+a) przesunięcie wykresu w lewo o a 3. f(x)+a przesunięcie wykresu w górę o a 4. f(x) a przesunięcie wykresu w dół o aMatematyka dla liceum/Funkcja liniowa 2 • Przykłady Podać wzór funkcji liniowej na podstawie własności • Funkcja f przecina oś OX w punkcie -3, czyli (-3,0), natomiast oś OY w punkcie 3, czyli (0, 3).Zdający: a)wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów ostrych..

Mając funkcję kwadratową: y= { {x}^ {2}}+5x+6.

(5pkt) Zad.. (2 pkt.). (63 - 2- Ješli wykres funkcji f (x) — —3c — 2b przecina oé OY w punkcie, którego rzçdna 20 + 1b przecina oš OY w punkcie którego jest równa 6, to wykres funkcji g(x) rzedna jest równa: 3- Funkcja f (x) - NAJWIE˛KSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAN Z´ MATEMATYKI SPRAWDZIAN PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI GR A SUMA PUNKTÓW: 15 ZADANIE 1 (1 PKT) Przesuwajac˛ wykres funkcji f wzdłuz osi˙ Ox o 6 jed-nostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g.Plik sprawdzian funkcje klasa 1 liceum.pdf na koncie użytkownika leer81 • Data dodania: 18 lip 2020.. Zapisz wzór funkcji f w postaci kanomezneJ Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej zbiór wartošci.. Wzory Viète'a.. Dany jest wykres funkcji f(x) (rysunek).. Na tej stronie umieszczam sukcesywnie listy zadań, których rozwiązywanie pomoże lepiej opanować i utrwalić materiał oraz dobrze przygotować się do sprawdzianów.. Zapisz wzór funkcji f w postaciach iloczynowej i kanonicznej oraz naszklcuj jej wykres.. Wyznacz deltę i odpowiedz, ile miejsc zerowych ma ta funkcja.. Liczby 2 i 5 sa jej miejscami zerowymi.. b) f(x) + 6m c) f (x) = 2x2 — +4 3. Podaj punkty przeciecla wykresu funkcji f z osiami ukladu wspólrzçdnych.. Funkcje - klasa Id - powtórzenie Zad.. Liczba pytań: 13 Poziom szkoły: liceum Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)Plik funkcja liniowa zadania.pdf na koncie użytkownika pecnianka • folder LICEUM • Data dodania: 3 sty 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.TEST - Funkcja - podstawowe pojęcia..

19.Przykładowe zadania na sprawdzian Zad.

Pamiętaj, że funkcja liniowa bardzo często pojawia się na maturze z matematyki.. Wyznacz współczynniki a, b, c.. 1 Funkcja f(x) określona jest wzorem f(x)= ¯ ­ !. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f ( x) określonej dla x ∈ − 7, 8 .. Największa wartość funkcji kwadratowej f(x) wynosi 2 1 4.. Wykonaj działania: a) 5 1 7 4 5 2 2 1 .. 1 ) należy do wykresu funkcji f. ZAD 3. kwadratowe Zadanie 1.TEST - Funkcja liniowa.. Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji f, b) zbiór rozwiązań nierówności f ( x) ⩽ 0.. Informacje o teście: To jest test jednokrotnego wyboru.. Zadania optymalizacyjne.. Pierwsza lista zadań do samodzielnego rozwiązywania (3 strony pdf) 1B_lista1_2015.pdf.. Liczby 2 i 4 są miejscami zerowymi funkcji y 2x2 bx c. Wyznacz współczynniki b i c. Wyznacz wierzchołek paraboli.. Zadania prowadzące do równań.. c) f (x) = —2:r2 + 4x — 3 4.Zobacz jak to dziala.Czy ma ktos sprawdzian z funkcji i jej wlasnosci K. Pazdro (Klaczkow itd.). Informacje o teście: To jest test jednokrotnego wyboru.. zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji , podaj wartość funkcji dla argumentu , wyznacz równanie prostej , oblicz .Najmniejsza i największa wartość funkcji.. funkcji.Matematyka - matura - zadania z pelnym rozwiazaniem: funkcja kwadratowa, wlasnosci funkcji, wykres, rownania kwadratowe, nierownosci..

2.Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl Zadania otwarte 1.

Sposoby przedstawienia funkcji 3.. Zadania z działu Liczby - do samodzielnego rozwiązania i .3 Maria Borowska MATEMATYKA MATERIAŁY POMOCNICZE DLA STUDENTÓW DO NAUKI MATEMATYKI H. Steinhaus (): "Między duchem, a materią pośredniczy matematyka" (Napis na płycie nagrobnejwykres funkcji f na wykres funkcji g, przedstawia poniższa tabela: L.p.. Korzystając z tego wykresu.. y 1 1 x a) D f = <-6, 6) Dziedzinę funkcji odczytujemy na osi x b) Zw f = <- 3, 3> Zbiór wartości odczytujemy na osi y c) f(x) = 0 dla x = -5, x = -1, x = 5 Miejsce zerowe funkcji to argument czyli x, w którym wykres przecina oś xa) Wyznacz współczynniki b i c. b) Podaj postać kanoniczną tej funkcji.. Wykres funkcji 6.. Miejsce zerowe funkcji 5.. Równania i nierówności pierwiastkowe.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Funkcja kwadratowa-sprawdzian.. Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.. b) rozwiązuje równania typu sin x = a, cos = a, tg x = a; dla 0 0 < x <90 0. c) stosuje proste związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego.. Wyznacz miejsca zerowe.Zadanie 1.. Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt