Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach za rok 2019

Pobierz

Rozporządzenia zostały uchylone a szczegółowy zakres danych w sprawozdaniu odpadowym narzuca sam system BDO.Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 składa się wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.» Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?. sprawozdań za 2019 r. ich termin złożenia został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdanie w .Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (standardowy termin sprawozdawczy - 15 marca) - wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwcaRok 2020 jest w tym przypadku wyjątkowy - weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła przesunięcie terminów składania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 i obecnie wyglądają .Przedsiębiorca, organizacja odzysku opakowań mają obowiązek sporządzić i złożyć marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu) roczne sprawozdanie w terminie do 15 marca za rok poprzedni..

1 ...- składać przez BDO sprawozdania - "roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi".

6 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został przesunięty z 15 .roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 wzór 1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust.. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Pamiętajmy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.). Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami .Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016.. Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.. Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w systemie BDO do 11 września 2020 r. a za kolejne lata do 15 marca następnego roku za rok zakończony (za 2020 - termin sprawozdania 15.03.2021)Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, z późn..

Wypełniając sprawozdanie należy podać dane podmiotu składającego sprawozdanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

zm.) podmioty obowiązane do sporządzania ww.. Czy roczne sprawozdanie za rok 2019 o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, sporządzane przez wprowadzających produkty w opakowaniach, należy złożyć poprzez system BDO, czy jest dopuszczalne złożenie sprawozdania w wersji papierowej?Przedsiębiorca, organizacja odzysku opakowań mają obowiązek sporządzić i złożyć marszałkowi województwa (właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu) roczne sprawozdanie w terminie do 15 marca za rok poprzedni.. Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia opłaty powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.Prezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U.. WYJĄTEK!. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni przedłożyć do urzędu .Sprawozdania z opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz opłat na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2019 należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami .Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (dawniej OPAK 1,2,3, i OŚ-OP1) Termin: do 15 marca Dotyczy podmiotów, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek..

Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Adresatem sprawozdania jest marszałek województwa.Zgodnie z art. 76 ust.. Stawki opłaty: - opakowania - stawki stawki opłat produktowych dla opakowań.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania .Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018, o którym mowa w art. 237c ust.. 2016 poz. 182), Wersja edytowalna dokumentu.. Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO .Opis: RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.. W przypadku ww.. Oznacza to, że nie ma już możliwości złożenia sprawozdania w formie papierowej.. Adresat: urząd marszałkowski 6.. Sprawozdania złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy..

sprawozdań składają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 55 ust.

Sprawozdanie w systemie BDO za 2019 rok należało złożyć do 11 września 2020 r.Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, 2016 i 2017 został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U.. Wzór .informujemy, iż termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 zgodnie z przepisem art. 237 ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie art. 1 ust.. Sprawozdanie w systemie BDO za 2019 rok należało złożyć do 11 września 2020 r.Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 OdpadyU) .. do dnia 15.3. za poprzedni rok kalendarzowy; Termin sprawozdawczy za 2019 r.: .. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach, której zmienione przepisy weszły w życie 31 stycznia 2020 roku, wymagane sprawozdania należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Przedsiębiorcy, którzy w roku 2018 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg i którym zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis za rok 2018 określona w art. 6 ust.. WYJĄTEK!. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.W roku 2015 Sprawozdawczość z zakresu gospodarki opakowaniami sporządzana jest w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.. Demontaż pojazdów.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt