Uzupełnij dialog zaznacz właściwe odpowiedzi

Pobierz

Do wykonania sałatki są potrzebne takie warzywa: a) rzodkiewka, marchewka, ogórek, koper, szczypior.. Od czego zależy energia potencjalna grawitacji ciała?. 2 - uzupełnij zdania odpowiednia formą czasowników z ramki.. Zadanie 6. c) antonimy.. Zadanie 7.. Jest to błąd C/D.. Wskazówka do zadania Opisane na rysunku wartości poziomic maleją w kierunku środka, co oznacza, że w tym kierunku teren opada.. A. zależnej B. niezależnej C. monolog D. dialog I lpkt Zadanie 3.. 4 - gdzie jest koniecznie, daj przecinek.. Zaznacz odpowiedzi A lub B oraz C lub D.W Europie trzęsienia ziemi i wulkany występują najczęściej A. w środkowej części kontynentu, B. na południu kontynentu, ponieważ na tym obszarze płyty litosfery: C. afrykańska i eurazjatycka nasuwają się na siebie.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Błąd językowy występuje w zdaniu: A/B.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. A. rzekomo C. przymiotnikiem B. niewątpliwie D. przysłówkiem Zadanie 16. b) porównania.. B.I don't ,but I'll find out.Uzupełnij zdania wstawiając właściwe czasowniki, PROSZĘ, WAŻNE!. 5 - Uzupełnij liki w drugim zdaniu tak, aby to zdanie miało to samo znaczenie co pierwsze.. Jeszcze raz posłuchaj nagrania.. W tym celu spośród odpowiedzi zamieszczonych w każdej ramce 1.-4. wybierz i zaznacz w kwadraciku znakiem X odpowiedź właściwą..

2011-02-06 15:11:20; Zaznacz właściwe odpowiedzi.

Rysunek poziomicowy przedstawia A. dolinę.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący albumin.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. zaznacz włąściwe odpowiedzi Kannst du heute FuBall spielen ?. Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasie w czasie Past perfect.. • Na podstawie tekstu wybierz właściwe informacje.. Anton: Wie .. die Pommes?Zaznacz właściwą odpowiedź.. Żeby w sformułowaniu dobro wyznacza jakby zasadniczy kierunek myślenia "człowieka myślącego" zmienić przypuszczenie na pewność, można zastąpić wyraz jakby słowem A/B, które jest C/D.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.Insert the suitable form of the verb in Past Continuous.. Które ze zdań w tekście świadczy o tym, że twoja odpowiedź jest poprawna?Uzupełnij zdanie.. Maria Sosnowska użyła sformułowania warto zacząć od siebie, aby A B. A. skłonić czytelnika do refleksji B. podkreślić, że problem jej nie dotyczy Autorka uważa, że C D.. I drive for five hours yesterday.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-1)1.Uzupełnij zdanie.. Zakreśl literę A, B lub C.Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do treści tego prawa oraz do lokalizacji wybranych genów w genomie.. Oceń prawdziwość poniższych zdań.i od 18. do 20. zaznacz na karcie odpowiedzi w następujący sposób: wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybierasz odpowiedź A: wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP:Ćw.1 - podkreśl prawidłową odpowiedź Ćw..

Wybierz i zaznacz po dwie właściwe odpowiedzi.

Przeczytaj opis ilustracji i uzupełnij luki.. - Temu, kto ogląda film.. B. kotlinę.. Wypowiedzi bohaterów opowiadania zostały przytoczone w mowie AlB.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.Uzupełnij brakujące informacje w notatkach lekarza.. C. warto dbać o tradycyjne formy rozmowy D. rozwój nowoczesnych technologii nie ma znaczenia w komunikacji Zadanie 14.Uzupełnij luki w dialogu czasownikiem schmecken lub schmeckt.. Wstaw właściwe słowaN Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. 6 - przeczytaj reklamę.Uzupełnij powyższy schemat tak, aby ilustrował zaburzenie homeostazy glukozowej, które zostało spowodowane pominięciem posiłku.. Cele lekcji: • Powtórzenie słownictwa z działu 6 • Choroby, ich objawy, leczenie, kontuzje N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. 3- znajdź i popraw błędy.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. Otocz kółkiem prawdziwe odpowiedzi.W odpowiedzi uwzględnij produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy..

- zaznacz prawidłową odpowiedź.

W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4 .Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. C.. ZADANIE 4.. Połącz słowa 1- 8 z a-h, tak aby utworzyć rzeczowniki złożone.. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.. Jezus odpowiedział mu, że aż 77 razy winien przebaczyć.. Trzeba uzupełnić nazwisko dziewczyny ( surname), wiek (age) a także zaznaczyć, które z dolegliwości jeszcze są (V), a które już ustąpiły oraz czy Sarah przyjmuje jeszcze antybiotyki.. Przyjrzyj się mapie pogody i uzupełnij zdania.. 2011-06-14 20:35:48; Zaznacz właściwe zakończenie zdań : 2013-09-30 15:19:09; Zaznacz właściwe zakończenia zdań.. usłyszysz dwukrotnie.. A. od czasu ruchu ciała B. od wysokości, na jakiej znajduje się ciało C. od prędkości ciała D. od .Wybierz właściwe odpowiedzi.. Zadanie 5.. Wszyscy zwracamy uwagę1)Uzupełnij minidialogi.Z podanych odpowiedzi A,B lub C wybierz właściwą wypowiedz jednej z osób.. Dominującą formą wy-powiedzi w tekście jest C/D.. Dokończ zdanie.Uzupełnij zdania, wybierając właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.. Tym razem zaznacz właściwe odpowiedzi na podane pytania w ćw.4Uzupełnij dialogi wpisując brakujące fragmenty wypowiedzi..

Uzupełnij dialogi .

(0-1)Wybierz poprawne odpowiedzi.. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. - Temu, kto odwraca się od grzechu.. Napisz, co znaczy to stwierdzenie.. Piotr zadał Panu Jezusowi pytanie odnośnie przebaczenia bratu.. - Temu, kto śpiewa religijne piosenki.. Komu Bóg przebacza grzechy?. Przymiotniki zestawione następująco: pracowity - leniwy, odważny - bojaźliwy to a) synonimy.. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. 2013-05-24 16:11:15; J.niemiecki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt