Alco cid a karta charakterystyki

Pobierz

2.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Strona 1 z 11 Edycja 06 Data wydania 07.10.2009 Data aktualizacji 12.06.2015 SEKCJA 6. czas kontaktu: 10 - 15 min.. Nale ży ostro żnie obchodzi ć si ę z pustymi opakowaniami, gdy ż opary pozostało ści produktu s ą łatwopalne.KARTA CHARAKTERYSTYKI Stron: 7 Wydanie: 5 Data sporządzenia: 15.07.2010 Data aktualizacji: 13.04.2011 395 ALCO CID A Strona 3 z 7 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnychKARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 ALCO CID A W yd a n i e : SEKCJA 1.. WL-Dry dezynfekcja końcówek stomatologicznych - 300ml Cena: 79,00 zł.. Klasyfikacja mieszaniny R 36/37/38 Działa dra żni ąco na oczy, drogi oddechowe i skór ę. Identyfikator produktu STORM SECURE 1.2.. 2; H225 H319 68891-38-3 sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego 1 - < 5 % 01 .KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID Strona 3 z 7 Preparat zebrać mechanicznie.. Doskonale nadają się do mycia i dezynfekcji wrażliwego sprzętu, sond, inkubatorów oraz w branży spożywczej.. posiada doskonałe właściwości myjące ze względu na zawartość kwasu azotowego, środki zwilżające oraz inhibitory piany.. Produkty powiązane WL-Dry dezynfekcja końcówek stomatologicznych - 300ml..

6.4 Odniesienia do innych sekcjiKarta charakterystyki WL-dry.pdf.

Praxipolish Plus - środek dezynfekujący do czyszczenia 400ml.. Odpowiedni do stosowania w automatach myjących oraz w maszynach jednotarczowych.. Należy zapoznać się z instrukcją stosowania i obsługi w karcie produktu, jeżeli jest dostępna.. 2; H225 H319 26183-52-8 etoksylowany alkohol tłuszczowy 1 - < 5 %KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z ROZPORZ ĄDZENIEM (UE) NR 453/2010, załącznik I G 490 Erol Data sporz ądzenia: 01.09.2013 strona 2 / 12 2. , fax 8968-193 Strona 1 z 6 C 1.. Usuwaniem powinny zająć się specjalistyczne służby - straż pożarna.. nadaje się do stosowania w każdym urządzeniu pianowym.. Szerokie spektrum działania gwarantuje bezpieczeństwo użycia, a formuła nie pozostawia smug.Bezalkoholowy preparat Schulke Mikrozid Sensitive Liquid do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych.. Kostenlose Lieferung möglichKARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporz ądzeniem (WE) 453/2010 Alco Cid A Wydanie: 5.01 Data aktualizacji: 27/12/2013 Zast ępuje: 30/10/2013 Strona 4 z 8 z pracy.. Na liście RK.. Praxipolish Plus - środek dezynfekujący do czyszczenia 400ml .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z ROZPORZ ĄDZENIEM (UE) NR 453/2010, zał ącznik I G 447 Budenat LM Data sporz ądzenia: 4..

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA SEKCJA 7.Karta charakterystyki WL-cid.

Posiada szerokie spektrum działania wobec bakterii, drożdży oraz wirusów.. Cena: 79,00 zł.. Sposób użycia: stężenie robocze: 2 - 3%.. W tej sekcji uwzględniono normalne warunki stosowania.ECO CHLOR-S jest bezpiecznym preparatem dzięki zawartości inhibitorów korozji, które hamują przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.. Ul. Świerkowa 20 64-320 Niepruszewo/Buk Tel + 48 (0) 61 896 81 90 Faks +48 (0) 61 896 81 93 Pierwsza pomoc po połknięciu Wypłuka ć usta.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z ROZPORZ ĄDZENIEM (UE) NR 453/2010, załącznik I G 440 Perfekt Data sporz ądzenia: 01.09.2013 strona 2 / 12 2.. WL-Cid dezynfekcja końcówek stomatologicznych - 500ml.. Klasyfikacja mieszaniny R 36/38 Działa dra Ŝni ąco na oczy i skór ę. po użyciu spłukać ciepłą lub zimną wodą pod ciśnieniem.Kart charakterystyki sporz dzono zgodnie z zasadami okre lonymi w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Identyfikacja zagro Ŝeń 2.1.. Istotne zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz odradzane Odpowiednie zidentyfikowane : rodentycydy / środki gryzoniobójcze, biocyd 1.3.KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporz ądzenia: 10.03.2006 BC024C1.1 DM CID-S CID LINES POLSKA Sp..

Doskonały efekt czyszczenia w systemie z Erol G 490.1 Karta charakterystyki Strona: 1/16 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1.

R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 2 / 17 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu CIECZ Kod produktu 395 1.2.At CID LINES, we believe that hygiene is health.. Natychmiast skutecznie likwiduje osady z kamienia, rdzy i cementu.. skuteczny w przemyśle spożywczym do czyszczenia instalacji C.I.P (zwłaszcza w mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów)Nitra Cid - CID LINES Nitra Cid Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Data weryfikacji: 05/02/2013 Zastępuje: 23/02/2010 Wersja: 8.00 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI DM Cid S Data aktualizacji: 27/05/2019 Zastępuje: 05/12/2018 Wydanie 10.06 Karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ącym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliówSpecjalny środek czyszczący na bazie kwasu fosforowego o świeżym zapachu cytrusów..

Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera ...Created Date: 1/9/2015 5:20:10 PMKarta Charakterystyki TASKI Sani Cid QS W1d Następujące informacje dotyczą zastosowań wskazanych w podsekcji 1.2. karty charakterystyki.

2013 strona 2 / 12 2.. Klasyfikacja mieszaniny R 36/38 Działa dra żni ąco na oczy i skór ę. Świerkowa 20, Niepruszewo, 64-320 BUK, tel.. 2007, nr 215, poz. 1588) Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego wydanie 6 sporz dzon o: 30.01.2003 aktualizacja: 27.02.2008 zgłoszenie Rej/234/99 1 a Identyfikacja preparatu Ace .Karta charakterystyki UNIBUZ Data aktualizacji: 01.02.2021 G235 Strona 2 z 10 Składniki niebezpieczne Nr CAS Nazwa chemiczna Ilość Nr WE Nr Index Nr REACH Klasyfikacja GHS 64-17-5 etanol 1 - < 5 % 200-578-6 603-002-00-5 01- Flam.. Identyfikacja zagro żeń 2.1.. Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Xi; DRAŻNIĄCY R10 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.. R67 R36KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Edycja 06 Data wydania 07.10.2009 Strona 8 z 11 Data aktualizacji 12.06.2015 Połknięcie: w zatruciu doustnym mogą wystąpić zaburzenia żołądkowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka), bóle i .Mikrozid Sensitive to bezalkoholowy preparat wykorzystywany do szybkiej dezynfekcji powierzchni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt